Dalšie naše služby

Zásady spracovania osobných údajov

Rešpektujeme vaše právo na ochranu osobných údajov. Preto vám v týchto zásadách chceme objasniť, prečo a ako používame osobné údaje v súlade s platnou európskou legislatívou.

Prevádzkovateľ údajov

ELET systems, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

Sprostredkovatelia

Údaje poskytujeme sprostredkovateľom za účelom doručenia tlačenej pohľadnice a vedenia účtovnej agendy.

Zelená pošta s.r.o., Krasovského 3986/14, 851 01 Bratislava
Účtovníctvo & Dane s. r. o., Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava

Účel spracúvania osobných údajov

Údaje spracúvame za účelom doručenia doručenia elektronickej, tlačenej pohľadnice a na zasielanie e-mailového newslettera s novinkami a akciami zákazníkom (odosielateľom pohľadníc).

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Odosielateľ: meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo (v prípade platby formou SMS)
Adresát: meno, priezvisko, e-mail, poštová adresa.

Právny základ spracúvania

Pri objednávkach: plnenie zmluvy (doručenie pohľadnice) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR
Pri newsletteri: oprávnený záujem* Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f a dôvodom 47 nariadenia GDPR.

* Považujeme za oprávnené informovať o novinkách a akciách zákazníkov, s ktorými máme obchodný vzťah (objednali doručenie elektronickej alebo tlačenej pohľadnice). Zároveň rešpektujeme právo zákazníka voči tomuto spracúvaniu namietať.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Údaje neposkytujeme tretím osobám okrem uvedených sprostredkovateľov.

Doba uchovávania osobných údajov

Údaje uchovávame 5 rokov od ukončenia obchodného vzťahu.

Vaše práva

Máte právo požadovať prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu.

Vaše právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Kedykoľvek môžete odvolať súhlas alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Pri objednávke vyznačte váš nesúhlas so spracovaním údajov alebo napíšte žiadosť na dpo@elet-systems.sk. V prípade e-mailového newslettera každá správa obsahuje odkaz na vyradenie zo spracovania osobných údajov.

Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu

Ak ste nespokojní so spracovaním vašich osobných údajov, najskôr prosím napíšte žiadosť na dpo@elet-systems.sk.
Ak vašej žiadosti nebude vyhovené, máte právo požiadať o pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.