Dalšie naše služby

Špecifické obchodné podmienky pre elektronické pohľadnice na POHĽADNICE.sk

(ďalej len „ŠP Pohľadnice“)


1. Vysvetlivky pojmov

Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom Služby je spoločnosť:

ELET systems, s.r.o.
Gorazdova 24
811 04 Bratislava
IČO: 52 626 571
DIČ: 2121095163
IČ DPH: SK2121095163

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 140513/B

Služba (POHĽADNICE.sk) - zasielanie elektronických pohľadníc Odosielateľmi z internetového portálu www.pohladnice.sk Príjemcom.

Pohľadnica – elektronická pohľadnica zobrazená prostredníctvom internetového prehliadača.

Používateľ - osoba definovaná ako Používateľ vo VOP.

Odosielateľ – Používateľ, ktorý posiela Pohľadnicu Príjemcovi prostredníctvom Služby (www.pohladnice.sk).

Príjemca - osoba, ktorej je doručená pohľadnica od Odosielateľa.

Notifikačný e-mail - automatický e-mail zaslaný zo Služby na adresu Príjemcu a Odosielateľa.


2. Základné podmienky

2.1 Na tieto ŠP Pohľadnice sa subsidiárne (podporne) aplikujú VOP. Vo veciach neupravených týmito ŠP Pohľadnice sa použijú ustanovenia VOP.

2.2 Prostredníctvom Portálu www.pohladnice.sk poskytuje Prevádzkovateľ Službu spočívajúcu v zasielaní elektronických pohľadníc Odosielateľmi Príjemcom. V rámci Služby si Odosielateľ zvolí z ponúkaných možností konkrétnu Pohľadnicu, vyplní formulár, na základe ktorého je Pohľadnica doplnená údajmi zadanými Odosielateľom a vyplní kontaktné údaje Príjemcu za účelom doručenia pohľadnice Príjemcovi.

2.3 Služba je Používateľom poskytovaná bezodplatne (zadarmo). Prevádzkovateľ Služby nenesie zodpovednosť za plnú funkčnosť Služby a obsah textov, zasielaných Odosielateľom a obsah Pohľadnice.

2.4 Prevádzkovateľ iba technicky zabezpečuje Službu medzi Odosielateľom a Príjemcom a nepreberá tak žiadne záruky za zasielaný obsah a doručenie Pohľadnice.

2.5 Zodpovednosť za obsah Pohľadnice nesie Odosielateľ Pohľadnice.

2.6 Odosielateľ súhlasí s tým, že odoslaním Pohľadnice mu môže byť Prevádzkovateľom zaslaný notifikačný e-mail, ktorý môže obsahovať text reklamného charakteru.


3. Ochrana osobných údajov

3.1 Odosielateľ vyplnením formulára pri zasielaní pohľadnice udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas v zmysle ust. § 11 Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 18/2018 Z. z."), aby tento spracoval a uschovával jeho osobné údaje aj v rozsahu: meno a e-mail Odosielateľa, e-mail Príjemcu, text elektronickej pohľadnice, za účelom spracovania a poskytnutia Služby. Odosielateľ vyhlasuje, že disponuje súhlasom Príjemcu s poskytnutím osobných údajov Príjemcu za účelom zaslania a doručenia tej-ktorej Pohľadnice. Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa predchádzajúcich viet na dobu 5 rokov.

3.2 Osobné údaje Prevádzkovateľ neposkytne žiadnym iným subjektom, ak tieto ŠP Pohľadnice alebo VOP neustanovujú inak.


4. Záverečné ustanovenia

4.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom, Odosielateľom a Príjemcom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito ŠP Pohľadnice sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

4.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť ŠP Pohľadnice.

4.3 Súčasťou ŠP Pohľadnice sú aj VOP ELET systems, s.r.o..

4.4 Prevádzkovateľ je oprávnený meniť, inovovať a ukončiť prevádzkovanie Portálu www.pohladnice.sk bez súhlasu Používateľa a aj bez predchádzajúceho oznámenia zmien Používateľovi.V Bratislave 1.11.2019

ELET systems, s.r.o.